ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

02 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน