ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีอื่นๆ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2565