ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีอื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรายงานปี 2562