ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารอื่นๆ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร