ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอื่นๆ

วัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์