ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4