ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอื่นๆ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ