ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O15 คู่มือมาตรฐานการให้บริการอื่นๆ

การปฏิบัติงานระบบ One Stop Service