ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ตรวจคัดกรอง เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1/2565