ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม จาก สพม.ชย