ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอื่นๆ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี