ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอื่นๆ

5. การลาออก