ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาอื่นๆ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา