ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตอื่นๆ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ