ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอื่นๆ

2. ภาษาอังกฤษ