ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอื่นๆ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี