ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุอื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ