ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการอื่นๆ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ