ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนอื่นๆ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน