ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีอื่นๆ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี