ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล