ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอื่นๆ

การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ