ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอื่นๆ

พรบ.เงินเดือน วิทยฐานะ (ฉบับที่3) พ.ศ.2558